Títol La lluita per la Legalització de terrenys (1977-2000)
Font del material Arxiu de l’Associació: fulles informatives, hemeroteca, periòdic “Natzaret”Propuestas 92
Publicacions relacionades La lluita pel Centre Cívic i Social (des de 1976)

La lluita per la Salut integral, part I (1976-1985); Part II 1986-95); Part III (1996-2005)

Data de publicació en Natzaretpèdia Dimarts 20 de febrer 2024

En esta compilació ens centrem en la lluita per la legalització de terrenys. Es tracta d’un procés que durà dècades i que consistí en regularitzar la propietat sobre els terrenys de cents de cases del barri. El problema era que el veïnat tenia propietat sobre l’alçada o vol de les cases, però no sobre el sòl. En la narració d’esta lluita, inevitablement tenim present tot el treball realitzat per la nostra amiga i companya Sió Planas –llavors Secretària de l’Associació–, i també per Aida –Vicesecretària–, i per totes les persones que formaven la Comissió de legalització de terrenys. Esta lluita és un bon exemple de com el descobriment d’una problemàtica per part d’uns pocs es pot convertir en una reivindicació col·lectiva, sostinguda durant dècades per la figura imprescindible de la Comissió formada pel veïnat afectat. Tota una tasca comunitària que ha permés que el barri siga hui el que és.

La legalització de terrenys començà amb un precari paperet manuscrit a manera d’escriptura que ensenyà a Sió, Damià, Jose i Catalina la propietària de la casa que volien comprar. Es quedaren sorpresos per este document, així que Sió es posà en contacte amb l’Ajuntament. Allí li reconegueren que el que havien trobat era un problema greu de l’Ajuntament, del qual ni la institució mateixa s’havia adonat: no es tractava només de sa casa, sinó que era un problema general del barri, amb cents de famílies afectades (en eixe moment li digueren que eren unes 800). La persona que els atengué en el Departament de Patrimoni de l’Ajuntament els oferí la possibilitat de consultar tots els expedients del barri, i així començà un llarg procés de recerca. Anaren periòdicament durant tot un any a revisar documentació per fer-se una idea de la dimensió del problema. Al mateix temps, Sió –Secretària de l’Associació– i Aida –Vicesecretària– informaren la Junta Directiva i s’inicià la immensa tasca d’anar casa per casa informant el veïnat afectat.

Però, per què els terrenys no estaven legalitzats? El problema era que Natzaret s’havia anat construint sobre terrenys guanyats a la mar. I, com que eixe sòl no estava legalitzat, els propietaris de les cases només ho eren sobre el seu vol, com explicava Jaume Cort en la seua entrevista. És a dir, de les cases que estaven sobre terrenys pendents de revisió i regulació, tenien desregulat el sòl. Estos terrenys sense legalitzar pertanyien parcialment al Ministeri d’Hisenda, patrimoni de l’Estat i fou una cessió marítim terrestre. Per eixa cessió es pagava un canon i per a legalitzar-los s’hagué de presentar la documentació corresponent a eixe pagament. El sòl era propietat de l’Estat i li ho havia cedit a l’Ajuntament amb la condició que es regulara la propietat, un tràmit que mai havia arribat a realitzar-se. Gràcies al descobriment de Sió, Damià, Jose i Catalina, l’Ajuntament va procedir a fer la parcel·lació de terrenys i després de dècades de lluita s’aconseguí que venguera a cada veí/ïna el trosset on tenien la casa per un preu que s’acordà en tres-centes pessetes el metre quadrat. El que teniu a continuació és la documentació d’eixa lluita.

Es tracta, a més a més, d’una reivindicació estretament relacionada amb la del Centre Cívic i Social, ja que quan es necessità un terreny per a la seua construcció es recorregué a la informació generada a partir d’este procés. Se sabia que l’Ajuntament tenia obligació d’oferir sòl públic per a serveis al barri i que la legalització de terrenys ajudaria a la demanda: el sòl legalitzat deixaria de figurar com a públic i, per tant, l’Ajuntament hauria de compensar-lo amb nous terrenys per al barri.

Els terrenys a legalitzar es dividien en dos zones: ZONA A (carrers Francisco Falcons i Manuel Andrés; carrers Ifach, Nueva Tabarca i Santa Pola; àrea entre el Parc Esportiu i la mar: carrer La Macarena, Virgen de los Reyes, Jesús Nazareno…) i la ZONA B (carrers Mascarat, Virgen de Loreto, El Sech i Manuel Carboneres, on en 1945 un grup de 50 persones obtingué la concessió per ocupar una sèrie de parcel·les en la que era la platja de Natzaret). La lluita per la legalització durà entre 20 i quasi 25 anys (1977-2000), sent Sió Planas una de les persones claus en este procés. En l’actualitat, encara queden alguns terrenys per legalitzar.

Índex de la publicació

Primera part: La legalització en Propuestas 92

Segona part: Legalització de terrenys en les fulles de l’Associació, en la premsa… (197619771978197919801982, 1984,1985, 1988, 19901991, 20002001)

Primera part: La legalització de terrenys en Propuestas 92

Desarrollo de la reivindicación [la del Centre Cívic, fragment]

1976

Dentro de las primeras reivindicaciones de la Asociación aparece la de un hogar para los jubilados, aprovechando la oferta que hace Mutualidades Laborales de habilitar un local construido de 1.000 metros cuadrados. Se recorre el barrio en búsqueda del mismo no encontrando ninguno de dichas dimensiones.

1977

Se inicia un estudio para conocer las necesidades más urgentes y se detecta una situación muy peculiar: que un sector de la población (unas 700 familias) ocupan terrenos municipales en la zona marítimo-terrestre (antes propiedad del Estado) siendo propietarios solamente del “volumen” de la vivienda pero no del suelo que el Ayuntamiento está obligado a regularizar y además a construir edificaciones de carácter público con destino a la satisfacción de necesidades docentes, culturales o benéficas. (Según Decreto 189/1969 de 6 de febrero – BOE n.° 42, 18-2-69, pág. 2,466. Ministerio de Hacienda – por el que se concede 15 años de prórroga para el cumplimiento de dichos fines).

De ahí que se abandone la idea de un hogar del jubilado y se elabora una propuesta de construcción de un centro social. (…)”

[es pot continuar llengint el document íntegre en la seua publicació específica: Propuestas 92; o continuar llegint sobre la lluita pel Centre Cívic: Lluita pel Centre Cívic i Social].

Segona part: La legalització de terrenys en les fulles de l’Associació, en la premsa…

1976

En la fulla del 7 de maig de 1976, p. 3, s’explicava que entre les comissions específiques de recent formació dins de l’Assemblea hi havia una dedicada a: “legalización de la propiedad de los solares de las viviendas”.

En Las Provincias, dissabte 10 de juliol de 1976. “La asociación de Nazaret expuso los problemas de la zona al alcalde”. Es fa menció a la guarderia i a la llar del jubilat, i també als 700 expedients de veïns radicats en solars de què no eren propietaris.

En la fulla juliol de 1976, pp. 2 i 3, es relatava una reunió amb l’alcalde i un dels punts claus era precisament:

“como uno de los problemas fundamentales se afrontó el de la legalización del suelo de los que sólo son dueños del volumen, pero no del terreno. Se nos dio el informe efectuado recientemente por la Comisión de Urbanismo del ayuntamiento y se nos aseguró y prometió que este asunto no sólo preocupa, sino que hay el máximo interés para que dentro de este año puedan resolverse los 700 expedientes que hay en el Ayuntamiento y los que queden por presentar.”

En la secció de notícies breus de la mateixa fulla: “La legalización de la propiedad de los solares es un grave problema que preocupa a muchos vecinos. Ante la gran confusión surgida sobre este asunto, la Asociación trajo un abogado a su local para informar y aclarar la situación”.

En Las Provincias, dimarts 30 de novembre de 1976. “El domingo, en Nazaret, una verdadera asamblea de barrio”. Es parla de la legalització de terrenys.

En la fulla de desembre de 1976, p. 3, s’informava que la comissió de legalització de terrenys s’havia posat en contacte amb l’ajuntament. Al final del document, p. 8, entre els desitjos per al nou any 1977 també apareix “un 1977 con los terrenos legalizados”.

En Las Provincias, 21 de desembre de 1976. “La asociación de Nazaret visitará, hoy, el ayuntamiento”. Menció a la legalització de terrenys.

1977

Una altra menció a la legalització de terrenys i a la Llar dels jubilats: Las Provincias, 10 de febrer de 1977: “Legalizada la Asociación de vecinos de Nazaret”.

Legalització de terrenys torna a Las Provincias, 19 de febrer de 1977: “Gestiones de la comisión de sanidad de la asociación de vecinos de Nazaret”.

En la secció de notícies breus de la fulla de març de 1977, p. 7:

“10. En el Ayuntamiento se ha empezado ya a preparar los expedientes para la legalización de terrenos. Se nos comunicó que los solares que caen dentro de lo señalado como zona verde y vía pública, de momento no van a legalizarse. Todos los viernes una comisión de nuestra asociación es atendida en el departamento de Patrimonio del Ayuntamiento. Como ya es habitual, los lunes, miércoles y viernes, de 4,30 a 8h, en el local de la asociación se informa de todo lo referente a este problema”

En la fulla d’agost de 1977 (p. 3) es torna a parlar de la legalització de terrenys amb motiu de la reproducció de la carta enviada a l’alcalde el 23 de maig:

“Excmo. Sr:
Han pasado unas semanas desde su visita a Nazaret, la tarde del 6 de mayo, para la inauguración del nuevo parque y para la reunión de estudio sobre la legalización de los terrenos. (…) No entendemos que en la reunión del 6 de mayo no hiciera referencia expresa, puesto que de la legalización de terrenos se trataba, a los escritos, también pasados por el registro del Ayuntamiento, que la Asociación le dirigió el 5 y el 22 de abril (este último con las firmas de los vecinos de las calles Loreto y Mascarat). En cambio, sí tuvo interés en contestar, y muy extensamente, a otros escritos. (…)”

En la carta es demana actuació en els temes que se li han plantejat a l’alcaldia.

En la mateixa fulla, p. 6, s’actualitza més extensament la situación de la legalització de terrenys:

Legalización de terrenos
El 6 de junio se reunieron en asamblea en los locales de la Asociación unos 200 vecinos afectados por la legalización de los terrenos que acordaron exigir al Ayuntamiento los siguientes puntos, no efectuando ningún pago, hasta que el Ayuntamiento diera una respuesta satisfactoria:
1.- Regularizar todo y en todos los casos (incluso los terrenos que serán vía pública o zona verde).
2.- Pagar todos 300 ptas por metro cuadrado.
3.- Los que ya tienen las escrituras que se las consideren por metros declarados. Los que no las tengan y acrediten la propiedad, que los gastos corran a cargo del Ayuntamiento.
4.- La parcela que por causa de la línea tenga que ser unida al terreno que sea al mismo precio de 300 pesetas y la escritura conjunta.
5.- Que el plazo del pago sea de seis meses, una vez recibida la notificación. Y que el Ayuntamiento considere los casos que no puedan pagar.
6.- Que los vecinos que llevan ocupando las casa más de 30 años estén exentos de pago.
7.- Que tampoco paguen quienes tengan escritura pública del solar inscrita en el Registro de la Propiedad
Dichos puntos -según se nos ha informado- van a ser discutidos en un Pleno del Ayuntamiento la segunda quincena de Agosto. Mientras esperamos la respuesta satisfactoria, el compromiso que se tomó en la Asamblea es: NO PAGAR.”

La legalització de terrenys està present de nou en Levante el 15 de juny de 1977:

Sobre la legalización de terrenos

«[Es repeteixen en primer lloc les condicions que s’acaben de transcriure en el text anterior, es poden llegir entrant en l’enllaç]», son las solicitudes que los vecino de Nazaret, a través de su asociación han efectuado al Ayuntamiento sobre el tema referente a la legalización de terrenos.

En la asamblea que tuvo lugar el pasado día 6, y a la que acudieron 200 vecinos afectados por el problema, se recordó que el decreto de cesión de los terrenos obligaba al Ayuntamiento al saneamiento y urbanización de los mismos, cosa que no se ha cumplido.

En aquella asamblea se decidió la elaboración de un escrito al Ayuntamiento que fue dado a conocer durante la asamblea del pasado lunes.

«No pagar al Ayuntamiento, en tanto no se reciba una respuesta satisfactoria al escrito por parte de éste», fue la conclusión de la asamblea, ya que, en ocasiones anteriores, otros escritos gestionados a través de la asociación de vecinos, y sobre este mismo tema, no han sido contestados.”

En la fulla del 28 d’octubre de 1977, p. 2, dedicada a l’urbanisme:

“Informar es un deber

Por eso, queremos recordar y dar cuenta de los acuerdos tomados en la Asamblea General de octubre del 77 y de lo que la Asociación de Vecinos ha llevado a cabo:

    • Legalización de terrenos: información de un abogado, informe del alcalde, asamblea acordando una serie de reivindicaciones. Una comisión atiende a los afectados dos días por semana y colabora con el departamento correspondiente del Ayuntamiento”.

Més endavant en la mateixa fulla, en un apartat dedicat a parlar de “lo ideal, lo legal y lo real” en el barri, p. 3:

Lo ideal: (…) un centro social con capacidad para 500 a 1000 personas (…). Lo real: (…) falta de instalaciones deportivas, para el uso de los vecinos, recreativas, culturales, etc. (…)”

1978

En la fulla número 14 d’octubre de 1978, p. 2:

“Hace un año nos marcábamos unos objetivos concretos de actuación en el barrio. Muchos de estos objetivos se han ido logrando. Saneamiento del río, puestos escolares, asfalto de todas nuestras calles, legalización de terrenos.”

En la pàgina 4 de la mateixa fulla:

Legalización de terrenos. El pasado viernes día 29 se tuvo una asamblea informativa para dar detallada cuenta del momento en que se encuentra la operación y de los trámites a hacer a partir del instante en que el Ayuntamiento comunique a cada uno de los vecinos afectados que el expediente está a punto (escritura, pagos, etc.)”

En la fulla del 9 de novembre de 1978, p. 2, resum de l’any en qüestions d’urbanisme:

“2.- El equipo de arquitectes de A.C.E.S., junto con algunos miembros de nuestra Asociación, realizó un amplio estudio urbanístico de nuestro barrio, con el fin de solicitar la remodelación del Plan Parcial (n. 15) que nos afecta. El estudio y la solicitud se cursó al ministerio de urbanismo y obras públicas y al Ayuntamiento.

(…)

5.- Se han realizado numerosas gestiones, asambleas, etc., de cara al grave problema de la legalización de los terrenos, con los resultados satisfactorios que todos conocemos.”

1979

En la fulla informativa número 15, de març de 1979, pp. 10-11:

TERRENOS HACIENDA

Un de los objetivos de la última Semana de Barrio era la legalización de los terrenos de Hacienda situados en las calles Mascarat, Loreto, El Sech, Manuel Carboneres, etc.

Se trata de un problema vivamente sentido por los vecinos afectos, dadas las peculiares circunstancias en las que se encuentran debido a la ampliación del Puerto, a estar sin regularizar por pertenecer al Patrimonio del Estado y por hallarse dentro de la zona verde prevista por el actual Plan Parcial.

Después de varias reuniones con los vecinos afectados, se hacen gestiones en Hacienda y el Ayuntamiento. Hacienda sostiene que es el Ayuntamiento quien tiene que solicitarlo y el Ayuntamiento dice que sí, pero no lo solicita. Por fin se tiene una reunión conjunta: alcalde, Patrimonio de Hacienda, vecinos afectados y representantes de la Asociación, llegando al siguiente acuerdo de palabra:

1.- El Ayuntamiento pedirá formalmente la cesión de los terrenos a Hacienda.

2.- Hacienda se aviene a cederlos sin poner ninguna condición.

3.- El Ayuntamiento regularizará los terrenos en las mismas condiciones que lo ha hecho con los otros terrenos a todos los vecinos que deseen regularizarlos.

4.- El que no desee regularizarlo podrá ocupar el terreno hasta que se ejecute el plan sin ser su propietario. Cuando llegue este día tendrá que desocupar su vivienda sin obtener indemnización alguna.

El día 26 de enero de este año, el Pleno del Ayuntamiento aprobaba hacer la petición formal a Hacienda. En estos momentos todavía no hay respuesta escrita a la petición.

Nos parece una solución válida dentro de lo que cabe. Desde luego Hacienda, que debía haberlos regularizado ya hace tiempo, ha encontrado más cómodo pasarlo al Ayuntamiento, con la cantidad de trámites y retraso que ello supone. Que trabajen otros, no?

No es verdad este rumor que corre que la Asociación de Vecinos no deja edificar en esa zona. Es el Plan Parcial n. 15 que prohíbe toda nueva edificación en estos terrenos que destina a zona verde.

*

PLAN PARCIAL

El 3 de febrero recibíamos un escrito del Ayuntamiento (Sección Urbanismo), contestación del que le dirigía nuestra Asociación el 3 de enero del año pasado, pidiendo una modificación en el Plan Parcial n. 15 (que es el que afecta a Nazaret), solicitando que los terrenos ocupados por la proyectada autopista del mediterráneo se destinaran a servicios colectivos para el barrio.

Esto suponía una modificación del Plan General. Sabíamos que era difícil, pero nos rebelábamos contra el futuro de Nazaret para el que no se había previsto nada o casi nada más que pisos y más pisos.

Hoy se nos comunica que el Plan General está en revisión y que una vez acabado, podemos participar en la modificación del Plan Parcial n. 15.

Es como para echar las campanas al vuelo por la posibilidad que se nos presenta. Nazaret, desde luego, no es ni será lo que nos hubiera gustado. Han cometido ya demasiadas barbaridades con nuestro barrio. Pero, tenemos una gran ocasión de que al menos sea un poco más habitable.

De verdad: una gran noticia.”

1980

En el llistat d’activitats per a finalitzar 1980 i començar 1981, p. 1:

Actividades en el año 1981: Objetivos ante el Ayuntamiento y otros organismos: Revisión plan parcial 15 y 15 bis, Escuela Profesional para el barrio, Centro Social, Legalización de terrenos (hoy de Hacienda), Municipalización del parque Polideportivo.”

En la fulla que anuncia l’Assemblea sobre el centre de serveis socials” del divendres 7 de març de 1980:

(Convocatoria a la asamblea)

Después de más de dos años de intenso trabajo… alguien está interesado en impedir que en Nazaret tengamos: un hogar del jubilado, un centro de medicina preventiva, un centro cultural, biblioteca, etc; un centro juvenil e infantil y un salón de actos.

Unámonos todos: para paralizar las obras construidas en el solar del ayuntamiento y por tanto del barrio, para desenmascarar a los que tratan de impedir una obra de tal envergadura para Nazaret, para acelerar la construcción del centro de servicios sociales.

Este viernes, día 7, a las 8 de la tarde. Todos acudamos a la asamblea!!!”

*

Texto de la moción del concejal de Patrimonio al Pleno:

Al Excelentísimo Ayuntamiento Pleno

El concejal -Delegado de Propiedades y Derechos que suscribe la presente Moción, tiene el honor de exponer:

PRIMERO.- Que el Estado mediante escritura otorgada el día 10 de Julio de 1953, cedió pleno dominio a este Excmo. Ayuntamiento de Valencia, 5 parcelas de terreno, propiedad del Estado, sitas en la playa de Nazaret, sobrantes de zona marítimo-terrestre, con la condición resolutoria de que en el plazo de 15 años se cumpliesen los siguientes fines: saneamiento y urbanización de dichas parcelas, regulación de las situaciones posesorias anteriores a la cesión y construcción de viviendas de protección oficial, con la posibilidad de ceder los terrenos a Corporaciones o Entidades públicas o privadas para la construcción de edificaciones de carácter público con destino a la satisfacción de necesidades docentes, culturales o benéficas.

SEGUNDO.- Finalizado el plazo de 15 años sin que dichos fines se hubiesen podido realizar, debido a diversas causas, una de ellas de fuerza mayor: la riada de 1957, se solicitó por este Ayuntamiento la renovación de la cesión otorgada, y el Ministerio de Hacienda mediante decreto 189/1.959 de 6 de febrero prorrogó por 15 años más la cesión para el cumplimiento de los fines fijados en la misma, debiéndose contarse la prórroga de estos 15 años desde la fecha de escritura de cesión. La correspondiente escritura de novación se otorgó el día 31 de marzo de 1969, por lo que esta prórroga finalizará el día 31 de marzo de 1984.

CUARTO.- …….
No obstante, quedan cuatro años para el cumplimiento del resto de los fines para los que se otorgó la cesión de los terrenos de referencia, entre los que se encuentran el de dotar a la zona de Nazaret, muy necesitada de ello, de centros de carácter social, cultural, benéfico, sanitario, etc, y a pesar de que se han llevado múltiples gestiones al respecto, éstas aún no se han plasmado en ninguna realidad física. Por todo lo expuesto esta Delegación eleva al Exmo. Ayuntamiento Pleno la presente Moción, proponiendo que, CON CARÁCTER DE URGENCIA… SE ENCARGUE A LOS SERVICIOS TÉCNICOS MUNICIPALES LA REDACCIÓN DE UN PROYECTO DE CONSTRUCCIÓN, EN EL SOLAR SITO EN LA CALLE DEL PARQUE DE NAZARET, N. 50, PROPIEDAD MUNICIPAL, COMPRENSIVO DE 300 METROS CUADRADOS APROXIMADAMENTE DE UN EDIFICIO DE 5 PLANTAS, INCLUIDA LA BAJA, DESTINADO A CENTRO SOCIAL QUE CONSTARÁ DE LOS SIGUIENTES SERVICIOS: CENTRO INFANTIL, JUVENIL, CLUB DEL JUBILADO, CENTRO DE SANIDAD PREVENTIVA, OFICINA MUNICIPAL, SERVICIO DE ASISTENCIA SOCIAL, BIBLIOTECA, CENTRO CULTURA, etc.

Valencia 15 febrero 1980”

En la fulla informativa de juny de 1980, p. 7:

“Paralización de las obras… y Centro Social. Fue una propuesta constante en las diversas asambleas de calle, que hizo se convirtiese en uno de los principales objetivos a conseguir en este año.

Todo estaba claro. Se nos afirmaba que no había pega alguna. El alcalde de la ciudad y el concejal de patrimonio nos confirmaban el 9 de enero unirse a nuestra justa petición e iniciar con rapidez los trámites para que se consiguiera lo antes posible.

Pero al poco tiempo de esto, vemos con estupefacción cómo surgía en dichos terrenos y con extraña rapidez una finca particular.

¿Qué hacer? El diálogo estaba agotado: tres años de conversaciones, promesas, idas y venidas; ceder de 700 a 300 metros… Se había informado debidamente a los vecinos y se trataba de defender unos palmos de terrenos de todos y para todos.

El 7 de marzo la Asamblea de vecinos toma una decisión seria y responsable: paralización de las obras y esclarecimiento de los hechos. Unas doscientas personas, pacíficamente paralizaban las obras y obligaban al Ayuntamiento a definirse clara y públicamente, protagonizando uno de los acontecimientos más importantes del año en el barrio. La presencia de los vecinos en un Pleno y sus pancartas desplegadas hicieron el resto.

El hecho significa un toque de atención para los que siguen especulando con lo de todos en el barrio, un avance en el control y poder de la organización del barrio y una prueba más de la necesidad de las Asociaciones de Vecinos.

¿Cómo está hoy el asunto? El arquitecto ha finalizado el proyecto y se está aclarando vía asesoría jurídica la propiedad del Ayuntamiento. O sea: Nazaret tendrá una vez más por decisión de sus vecinos un centro social y un especulador menos.”

En la informació de la Setmana de Barri del 10-14 de novembre de 1980, p. 2:

Nuestro futuro

Cuantos han asistido a las distintas asambleas de calle celebradas en el mes de Octubre, como preparación de la Semana de Barrio, no les resultará extraña la expresión “Nuestro Futuro”, pues saben perfectamente el rico y comprometido contenido que tienen estas palabras en Nazaret.

Durante mucho tiempo en reuniones y asambleas se han ido estudiando y debatiendo iniciativas y propuestas concretas en torno a mejoras del barrio. Muchas de ellas se han solucionado o están en vías de solución. Pero esto no es suficiente. Es urgente que entre todos hagamos un planteamiento serio y objetivo de la ordenación del territorio del barrio, pensando no sólo en las necesidades de hoy sino en las futuras propias de un barrio cada día más portuario.

Plantear “nuestro futuro” en la Semana de Barrio es afrontar responsablemente no sólo toda la infraestructura (red de saneamiento, etc), sino principalmente todo el “equipamiento” marcada por la ley, del que está tan falto nuestro barrio como podréis apreciar en los datos que van a continuación.

Proyectar nuestro futuro es proyectar nuestra vida, la de cada uno y la de todos. Es poner los cimientos de para un barrio nuevo: que responda a nuestras necesidades y a una mayor y mejor convivencia, a una mayor expresión de nuestra solidaridad y a una mayor capacidad de vivir y expresar nuestra cultura.

Cuatro elementos vemos imprescindibles para afrontar nuestro futuro y que van a ser motivo de estudio y debate durante la Semana de Barrio:

1.- Propuestas globales del Plan Parcial 15 y 15 bis.

2.- Planteamiento y estudio de la Enseñanza y Educación. Y planificación no sólo de la enseñanza primaria, sino también del BUP, Formación Profesional y de adultos.

3.- Plantearnos las vías de comunicación, administración y servicios imprescindibles para que sin dejar de ser Nazaret, formemos un todo con los otros barrios que componen el Distrito Marítimo.

4.- Difícilmente todo esto será realidad, si la organización del barrio (la Asociación de Vecinos), promotora de todas estas iniciativas, no se ve cada día más potenciada con la auténtica participación de los vecinos y sin su reglamentación jurídica a través de la Ley de Régimen local y de la Carta Municipal.

Todo esto y más cosas nos vamos a plantear los vecinos de Nazaret con técnicos, políticos y miembros de otras AA. de Vecinos durante esta Semana de Barrio, para aprobar en la Asamblea General del último día un programa de actuación que acerque este futuro a un presente real.

En les pàgines 5 i 6 del mateix document:

“PLAN PARCIAL Nº 15

Cuando un Plan Parcial no cumple con los mínimos exigidos por la ley. Cuando prevé la construcción de unas 3.000 viviendas y un crecimiento de 10.000 vecinos más de lo permitido. Cuando ya hoy Nazaret con los vecinos que tiene (unos 11.000) carece de la mayoría de servicios y de terrenos para construirlos y el Plan no prevé nada…

Es preciso REMODELAR el Plan, cambiándolo y adaptándolo a nuestras necesidades actuales y futuras previsibles.

La petición de remodelación hecha por la Asociación de Vecinos al Ministerio de Urbanismo y al Ayuntamiento a principios del 78, ha obtenido respuesta afirmativa, así como el reconocimiento del derecho de los vecinos a participar en la concreción del nuevo Plan Parcial.

En el período de más de dos años que la A. de Vecinos viene trabajando esto en reuniones, consultas, asambleas, etc., se ha llegado a la siguientes conclusiones:

1.- Defender los terrenos que quedan hoy propiedad del Ayuntamiento (o sea de los vecinos) para el destino que decidamos entre todos (solar al final de la c/ Manuel Andrés – casitas de papel, solar pl. Aras de Alpuente, etc.).

2.- La zona de huerta (hoy más bien almacenes de troncos y otras cosas) que llega hasta la carretera vieja del Saler, calificada hoy como zona industrial, convertirla en zona edificable (a decidir que tipo de viviendas, servicios, etc.).

3.- Extender el barrio, tomando parte de lo que hoy es el Plan Parcial 15 bis (vías del tren – autopista – Monteolivete):

– Para no quedarnos aislados de la ciudad.

– Para permitir un cierto crecimiento racional del barrio.

– Para dotarnos de ciertos servicios inexistentes o insuficientes hoy y que el Plan no contempla ni prevé terrenos.

4.- Zona verde: Nazaret tiene hoy unos 30.000 metros cuadrados de zona verde. Según la ley tocarían unos 85.000 o 135.000 metros cuadrados más. Es preciso recuperar los metros cuadrados que faltan y no permitir que se construya nada (ni siquiera para uso público) en los que hoy es zona verde. Y decidir dónde y cómo se quiere esta zona verde.

5.- Zona comercial: Actualmente tenemos un mercadillos y en muy malas condiciones. Con los habitantes que tiene hoy Nazaret tocarían unos 3.600 metros cuadrados y el Plan no prevé nada.

6.- Centro Social: El Plan no prevé un palmo de terreno para servicios de tipo social.
El proyecto del Centro Social reivindicado desde hace ya mucho tiempo por la Asociación es un edificio de cinco plantas con los siguientes servicios: centro infantil y juvenil, hogar del jubilado, medicina preventiva, biblioteca y aulas de cultura, salón de actos, conferencias, asambleas, etc, dependencia municipal.
El departamento de urbanismo del Ayuntamiento está elaborando los planos del proyecto y el conflicto por el solar de la pl. Aras de Alpuente que motivó que los vecinos paralizasen las obras parece que está en vías de solución.

7.- Centros escolares: El Plan sólo señala los metros que actualmente hay en Nazaret destinados a la enseñanza (3.130 metros cuadrados), mientras que según la ley nos tocarían unos 45.000 metros cuadrados como mínimo.
Hoy las plazas ya son insuficientes y no tenemos BUP ni Formación Profesional.
El Delegado Provincial de Educación ofrecía a la Asociación para Nazaret la construcción de un centro de Formación Profesional si antes del 82 se encontraban unos terrenos del Ayuntamiento. Y los terrenos no se encuentran porque no están previstos en el Plan.

8.- Otros equipamientos: El Plan no prevé ningún terreno para guarderías, residencia de ancianos, instalaciones deportivas, recreativas, etc… Equipamientos que ya hacen falta hoy, pero que harán muchísima más falta cuando lleguemos a los 24.000 vecinos que prevé el Plan.
Todos los problemas de transporte y tráfico (ya muy fuertes hoy, pero mucho más dentro de unos años) así como los de saneamiento (alcantarillado, limpieza, recogida de basuras, etc) deben ser tenidos en cuenta a la hora de remodelar el actual Plan Parcial.”

En la pàgina 8 del mateix document es convoca a una reunió d’informació i debat sobre el Pla Parcial, amb assistència del Regidor Tècnic d’Urbanisme Juan Antonio Lloret.

En la fulla informativa de la Setmana de Barri del 9-13 de novembre de 1981:

“A las 9’30: Información urgente sobre la legalización de terrenos, tanto si se han pagado las escrituras como si no.”

En la fulla informativa de la IV Setmana de Barri del 23-26 de novembre de 1981:

Programa: (…) Jueves 25. Tema: Reformas concretas del Plan Parcial Concejal de Urbanismo y la comisión de urbanismo del barrio”

1982

En la fulla informativa de les Setmanes Culturals als Barris – Natzaret juny 1982, s’anuncia la conferència – col·loqui “Ajuntament i barris. Pla Parcial”, amb presencia de Juan Antonio Lloret (regidor d’Urbanisme) i de Rafael Ribera (arquitecte del Servei de Planejament).

1984

En 1984 entre les claus d’Urbanisme de l’Intercomisió-reivindicativa apareixen:

“Legalización terrenos. Revisión Plan General de Valencia. ¡¡¡Por el pueblo y para el pueblo!!!”

Eixe mateix any, els dies 24 i 25 de gener de 1984 se celebraven unes jornades específiques d’urbanisme al barri. Encara que la legalització de terrenys no està inclosa com un tema específic a tractar, sinó que es parla del paper de l’ajuntament en la planificació i sanejament del barri.

1985

En la fulla informativa “Aqui i ara” numerada com a n. 1 de la 2na. etapa, d’abril de 1985, pp. 2 i 3:

REGULARIZACIÓN DE TERRENOS. Ya son muchos los terrenos regularizados, pero todavía quedan… Y se está en ello como un goteo pero sin cesar. Los miércoles es el día dedicado a ello en la Asociación.”

1988

A partir de l’apertura del Centre Cívic i Social, a més dels serveis propis de l’oficina de Serveis Socials, es fan tot tipus d’actes, tallers i jornades. Per exemple, les activitats organitzades pel Grup de Dones al voltant del 8 de març de 1988. Així i tot, el fet de tindre un nou Centre Social no suposa que s’hagen legalitzat tots els terrenys.

En 1988 comença la mobilització al voltant del Pla PGOU que, per primera vegada, inclou millores per al barri. En la fulla d’abril de 1988:

Nazaret: un barrio digno. Infórmate en tu asociación de vecinos. 2ª planta nuevo Centro Cívico.

Para conseguir todo esto hay que exigir que se apruebe el Plan y organizarse para hacerlo cumplir. Acude el día 23 a la plaza del Ayuntamiento.

Por vez 1ª en la ciudad existe un Plan (PGOU) que contiene mejoras para Nazaret, hace años reclamadas por los vecinos.

Viviendas dignas

El Plan prevé la construcción de 400 viviendas de Promoción Pública para acabar con el chabolismo y la infravivienda en nuestro barrio.

Colegios adecuados

Nuevos terrenos para la escoleta infantil. Patio recreo para el C.P. Vicente Hervás. Ampliación colegio Ausiàs March. No a la zona industrial que rodea al colegio Santa Magdalena Sofía.

No más accidentes

Enterramiento de las vías del tren.

Alcantarillado integral

Legalización de terrenos

Legalización de la propiedad de los vecinos de las calles Mascarat, Loreto, Manuel Carboneres y Algemesí.

Protección de la Huerta

Traslado Arlesa

Que se vayan fuera del barrio con garantías para el mantenimiento de los puestos de trabajo.

Trabajo parados barrio

En la construcción de las viviendas públicas. En la construcción del nuevo emplazamiento de Arlesa.”

1990

En 1990 la qüestió de la legalització de terrenys continua sent un problema important en el barri, tot i haver aconseguit els terrenys per a construir el Centre Cívic. En ella se centra el document elaborat per professionals de diversos serveis i titulat “El problema de la vivienda en Nazaret y el futuro del barrio” de juny de 1990:

ÍNDICE
1.- Introducción: el porqué de este folleto.
2.- Breve historia del barrio y cronología de los últimos acontecimientos.
2.1.- El nacimiento del barrio.
2.2.- Las amenazas.
2.3.- El aumento de la población.
2.4.- La pérdida de población.
2.5.- ¿Desaparecerá Nazaret en el próximo siglo?
2.6.- Los últimos acontecimientos.
3.- Situación social y económica del barrio.
4.- Servicios y prestaciones en el centro cívico.
5.- El problema de la vivienda en el barrio de Nazaret.
5.1.- La legalización de los terrenos de la zona A y la zona B.
5.2.- El chabolismo.
5.3.- El patio del colegio público “Vicente Hervás” y la calle “Pertusa”.
5.4.- El plan general de ordenación urbana: plan diferido.

(…) 4.- SERVICIOS Y PRESTACIONES DEL CENTRO CÍVICO

Los profesionales que trabajan en los locales del “Centro Cívico” desean constatar la total desinformación que existe acerca de las diferentes entidades e instituciones que están trabajando en él, lo cual es causa de confusiones y malentendidos.

Así, a la Escuela de Adultos acude gente a pedir becas escolares, ayudas familiares o ayuda a domicilio, cuando no es ésta la entidad apropiada. A los Servicios Sociales Municipales acuden personas pidiendo información sobre el carnet de conducir, no siendo competencia de los mismos.

Ninguna de las actividades o servicios antes mencionados, que se llevan a cabo en el “Centro Cívico”, tiene nada que ver con la Asociación de Vecinos, que es una entidad más de las muchas que hace uso del mismo.

5.- EL PROBLEMA DE LA VIVIENDA EN EL BARRIO DE NAZARET

La problemática actual de la vivienda en el barrio de Nazaret es bastante compleja, pero intentaremos resumirla en los siguientes puntos:

5.1.- La legalización de los terrenos de la zona A y la zona B.
5.2.- El chabolismo.
5.3.- El patio del colegio público “Vicente Hervás” y la calle “Pertusa”.
5.4.- El plan general de ordenación urbana: plan diferido.

5.1.- LEGALIZACIÓN DE LOS TERRENOS DE LA ZONA A Y LA ZONA B

La ZONA A, comprende las calles Francisco Falcons y Manuel Andrés; las calles Ifach, Nueva Tabarca y Santa Pola; y el área comprendida entre el actual Parque Deportivo y el mar (calle de La Macarena, Virgen de los Reyes, Jesús Nazareno…)

Estas calles nacen debido al progresivo asentamiento de numerosas familias en las tierras ganadas al mar como consecuencia de las obras de ampliación del puerto de Valencia desde principios de siglo.

Los primeros en instalarse fueron los trabajadores de la Sociedad Obrera Mutualista Valenciana de Empleados del Tranvía, que en 1916 obtuvieron una concesión para construir el llamado “Barrio de los Tranviarios”.

Un segundo asentamiento tuvo lugar a principio de los años 30, cuando nuevas familias de trabajadores portuarios y pescadores sin recursos económicos se instalaron en la zona comprendida entre el actual Parque Deportivo y el mar.

Antes de acabar la década de los 50, numerosas familias llegaron al barrio en busca de terrenos baratos para instalar sus viviendas y con la esperanza de encontrar trabajo, dando lugar a las calles Ifach, Nueva Tabarca, Santa Pola, …

La ZONA B, comprende las calles Mascarat, Virgen de Loreto, El Sech y Manuel Carboneres, donde en 1945 un grupo de 50 personas obtiene la concesión para ocupar una serie de parcelas en la que era la playa de Nazaret.

Los procedimientos para la legalización de los solares ocupados en la ZONA A, se inician en el año 1953, cuando el Estado Español cede dichos terrenos al Ayuntamiento de Valencia. Pero no es hasta febrero de 1978 cuando se consigue una solución válida para la legalización de los solares de todos los afectados, gracias a las acciones emprendidas por la Asociación de Vecinos desde su nacimiento en 1976 y a la gran participación de las personas implicadas. Se inició así un lento pero continuo proceso de legalización de la propiedad en la ZONA A, que en la actualidad está a punto de finalizar.

Por el contrario, los solares de las viviendas de la ZONA B, todavía no se han comenzado a legalizar. No obstante, el trabajo de la Asociación de Vecinos ha conseguido que se reconozca la zona como parte de la ciudad, tanto en el Plan del Litoral, como en el convenio Puerto-Ayuntamiento y en el propio Plan General de Ordenación urbana, poniendo así las bases para la legalización de la misma. La propia Alcaldesa de Valencia se ha comprometido a solucionar el tema.

5.2.- EL CHABOLISMO (…)”

Estos anys també està especialment candent la qüestió d’Arlesa i de com contamina la ciutat i més concretament el barri. Podeu llegir més sobre este tema en les següents publicacions (entre d’altres): El port: Hemeroteca de l’ampliació sud (1985-2005 i 2013) i situació actual de la nord, La lluita per la salut al barri I (1976-1985), La lluita per la salut al barri II (1986-1995), La lluita per la salut al barri III (1996-2005), Investigació “25 anys de l’Associació (1976-2001)”, Col·lecció periòdic «Natzaret», «Propuestas 92», llibre.

1991

En la fulla informativa de la plataforma reivindicativa del barri de maig de 1991 (pp. 2-3) les reivindicacions en matèria de Cultura, Educació, Legalització de terrenys, Participació-Descentralització-Informació i Serveis Socials (que considerem vinculades al Centre Cívic) són les següents:

1 CULTURA
1.1.- Biblioteca pública: mayores dotaciones y servicios y campañas de promoción de la lectura. Hemeroteca.
1.2.- Apoyo a los programas culturales de los distintos colectivos del barrio.
1.3.- Mayor dotación a la Junta de Cultura de los Distritos.
1.4.- Promover Comisiones de Cultura en todos los barrios.
1.5.- Un local y monitores para infancia y juventud.
1.6.- Ley Valenciana de la Música.

3 EDUCACIÓ
(…) 3.14.- Más atención a las ESCUELAS DE PERSONAS ADULTAS que supone: nueva ubicación de la EPA de Nazaret con instalaciones propias y dotación adecuada de material para adultos/as.
14.1.- Campaña institucional de sensibilización a la participación de los adultos en su proceso de aprendizaje permanente; y de conocimiento de las Escuelas de Adultos como un servicio más de la Administración para mayores de 16 años.
14.2.- Dotación de personal adecuado, multiprofesional e interdisciplinar. (…)

4 LEGALIZACIÓN DE TERRENOS
4.1.- Legalizar definitivamente los terrenos de la Zona B.

5 PARTICIPACIÓN – DESCENTRALIZACIÓN – INFORMACIÓN
(…) 5.3.- Participación del vecindario y entidades del barrio en la gestión y planificación del Centro Cívico. (…)

9 SERVICIOS SOCIALES
9.1.- Construcción de una residencia de tercera edad prioritariamente para usuarios para usuarios de Nazaret y equipamiento del actual Hogar del jubilado con dependencias para peluquería, rehabilitación, lectura, etc.
9.2.- Impulsar residencias para ancianos no institucionalizadas: viviendas compartidas y asistidas, etc.
9.3.- Talleres ocupacionales para los que han terminado la escolaridad y no tienen trabajo.
9.4.- Apoyo a los planes de prevención de drogodependencias.
9.5.- Medidas de fomento de empleo en el barrio dirigido sobre todo a tres grupos de personas: jóvenes, mujeres y mayores de 45 años.
9.6.- Campaña institucional sobre la igualdad de derechos y apoyo a las denuncias por abusos y malos tratos a niños, mujeres y ancianos.
9.7.- Plan de reducción progresiva de las desigualdades socio-económicas entre los distintos barrios de la ciudad.
9.8.- Racionalización de todo lo referente a ayudas no contributivas.
9.9.- Que la pensión mínima sea como el salario mínimo interprofesional.
9.10.- Abolición de la contratación precaria.”

2000

En la fulla informativa nº 3 d’octubre de 2000 (p. 4) s’anuncia per fi una bona notícia que portàvem un quart de segle desitjant donar:

UNA MUY BUENA NOTICIA
¡¡Conseguimos las escrituras de propiedad de la Zona B!!
Después de un gigantesco trabajo que nuestra Asociación empezó hace 25 años el problema de la regularización de la propiedad del suelo a favor de los vecinos ya está prácticamente solucionado.
Desde aquí agradecer públicamente los esfuerzos que en nombre de la A.VV. ha realizado Sió Planas para la legalización de la zona A durante más de 20 años y la colaboración decisiva de nuestro abogado Paco Solans para la legalización de la Zona B. Sin estos esfuerzos multiplicados por la organización, más de medio barrio estaría aún por legalizar.”

2001

En la fulla informativa nº 4 de gener de 2001, resum de l’activitat de l’Associació entre 1976-2001 (p. 5 i 8):

FEBRER 1976-2001. 25 ANYS. Venim d’un passat ple de futur
En febrero de 1976 se fundó la Asociación de Vecinos de Nazaret que lleva el patronímico de “Isabel Nebrada” en recuerdo de una vecina que murió aplastada por un tronco que se desprendió de un remolque que atravesaba el barrio. El movimiento vecinal en el barrio tiene sus raíces en el Instituto Social Obrero, que abrió su sede en 1972 en la calle Río Odiel, luchó contra la marginación impuesta por la dictadura franquista convirtiéndose en una auténtica escuela de democracia participativa a través de las asambleas y los delegados de calle, conquistando a lo largo de estos años numerosas mejoras en las condiciones de vida del vecindario.
Alumbrado, asfaltado, alcantarillado, cubrir acequias, saneamiento del rio, que la red de agua potable llegara a todos los rincones del barrio, centro de salud calle Parque, legalización de los terrenos para todos, incluir en el Plan General de Ordenación Urbana la conexión con la ciudad que ha permitido la construcción de la Ciudad de las Ciencias y la urbanización de Moreras II, Centro Cívico, reserva de una zona de la antigua playa para el parque y centro cultural e Marazul, derribo de las chabolas de los traficantes en Casitas Papel y Macarena, ampliación colegio Ausiàs March y patio para el Vicente Hervás y un largo etc.
El pluralismo asociativo actual, al que contribuyó nuestra A.VV. fomentando las Asociaciones de Padres de Alumnos, el Club de Jubilados, el Centro de Música y Danza, el Centro Juvenil, etc. y la necesidad de responder a nuevos problemas sociales nos han llevado a poner en marcha, con la colaboración de todos los colectivos del barrio, la Coordinadora de Nazaret tras la elaboración del Plan Integral de Desarrollo para hacer frente a nuevos retos: tranvía a Nazaret, traslado de la fábrica de aceite, desempleo, pobreza, narcotráfico, emigrantes, mujer, payos-gitanos.”

*

Títol La lluita per la Legalització de terrenys (1977-2000)
Font del material Arxiu de l’Associació: fulles informatives, hemeroteca, periòdic “Natzaret”Propuestas 92
Publicacions relacionades La lluita pel Centre Cívic i Social (des de 1976)

La lluita per la Salut integral, part I (1976-1985); Part II 1986-95); Part III (1996-2005)

Data de publicació en Natzaretpèdia Dimarts 20 de febrer 2024

0 respostes

Deixa una resposta

Vols unir-te a la conversa?
No dubtis a contribuir!

Deixa un comentari

L'adreça electrònica no es publicarà. Els camps necessaris estan marcats amb *